Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingen tussen Gidian Kessels en de cliënt.

Algemeen


De therapeut zal de energetische behandeling naar beste kunnen uitvoeren. De duur van de behandeling kan variëren en wordt bepaald door de therapeut. De behandeling helpt bij de ondersteuning van een genezingsproces, maar kan nooit ter vervanging dienen van een medische behandeling.
De therapeut kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor lichamelijke klachten die ontstaan tijdens of na de behandeling.

Tarieven


Gidian Kessels behoudt zich te allen tijde het recht voor de tarieven en de algemene voorwaarden te wijzigen. De tarieven zoals ze op de website staan op de datum van de overeenkomst zijn leidend.

Behandelovereenkomst


Voor aanvang van een behandeltraject ondertekenen de therapeut en de cliënt beiden de behandelovereenkomst. Deze wordt bewaard in het dossier.
Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden plaatsvinden.
Beëindiging van de behandeling door de cliënt kan eenzijdig plaatsvinden indien de cliënt de behandeling niet langer op prijst stelt of nodig acht.
De behandeling kan door de therapeut eenzijdig worden beëindigd als redelijkerwijs niet van hem/haar kan worden verwacht dat hij/zij de behandeling voortzet

Privacy, dossiervorming en persoonsgegevens


Voor alle persoonsgegevens en dossiers van de cliënt geldt een geheimhoudingscode. Deze gegevens zullen nooit ongevraagd verstrekt worden aan derden.
De therapeut houdt van de cliënt een dossier bij. De cliënt heeft te allen tijde het recht op inzage in zijn/haar dossier en mag hiervan een kopie opvragen. Dossiers worden volgens de AVG-normen 15 jaar bewaard door de therapeut. De cliënt mag eisen dat zijn/haar dossier wordt vernietigd. De therapeut is wettelijk verplicht hieraan mee te werken tenzij er een wettelijk (juridische) aanwijsbare reden voor is.
De therapeut stelt na het intakegesprek een behandelplan op. Dit plan is een schatting van de benodigde therapie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Aanmelden/aansprakelijkheid


Aanmelden voor een energetische behandeling of cursus geschiedt na telefonische of persoonlijke aanmelding of via het e-mailadres vermeld op de website. Met uw aanmelding verklaart u akkoord te gaan met het feit dat u op de hoogte bent dat de heen en terugreis, evenals de deelname aan een energetische behandeling geheel voor eigen risico is. Evenals het oplopen van lichamelijk/geestelijk letsel als gevolg van deelname aan een energetische behandeling. De therapeut is van elke vorm van aansprakelijkheid uitgesloten.

Gezondheid


Wanneer u onder behandeling bent bij een arts vanwege een ernstige ziekte of psychiatrische stoornis of hiervan in het verleden sprake was, dient uw behandelend arts/specialist of uzelf voor aanvang van deelname aan een energetische behandeling de therapeut hiervan op de hoogte te brengen. Tevens is het u bekend dat er in het kader van een energetische behandeling geen medische diagnose zal worden gesteld of therapie in medische zin voorgeschreven of toegepast zal worden.
De therapeut behoudt zich het recht voor om uw behandeling te weigeren wanneer daar (medische of andere) redenen voor zijn, volgens eigen inzicht van de therapeut.

Betaling van de behandeling


Artikel 1
Alle behandelingen die uitgevoerd worden dienen gelijk na het consult betaald te worden. Dit kan ter plaatse contant of via een betaalverzoek, of vooraf middels een bankoverschrijving. De cliënt ontvangt een declaratienota van de therapeut zodra deze bevestiging heeft dat de betaling is voltooid.

Artikel 2
Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling geannuleerd worden.
Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is de therapeut gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen. Dit geldt ook in geval van ziekte.

Artikel 3
Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na factuurdatum heeft betaald, wordt een eerste betalingsherinnering verzonden.

Artikel 4
Bij het niet betalen binnen 30 dagen na factuurdatum kan de therapeut de cliënt een tweede betalingsherinnering sturen. Voor het verzenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van € 5,- aan de cliënt in rekening gebracht.
Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de tweede betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichting dan is de therapeut zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.
Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt.

Artikel 5
Bij betalingsachterstand is de therapeut gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan haar/zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Klachtenprocedure


Gidian Kessels is aangesloten bij GAT (Stichting Geschilleninstantie Alternatief Therapeuten).
Het GAT-Geschillen- en Tuchtreglement kunt u vinden op de website: